What new feature or idea would you like to see in Arrow?

Màu nền của thư mục

Nên tùy chỉnh được màu nền và độ trong suốt của thư mục khi mở ở dạng cửa sổ, hiện tại chỉ là 1 màu xám đục, không hài hòa với tổng thể.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Huan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Ideas: Folders

Feedback and Knowledge Base